BETINGELSER FOR BRUK BILPOOL HOS ATEA

§ 1 INNLEDNING
Disse vilkårene gjelder for medlemskap i Move About og leie av elektriske biler. Avtalen inngås mellom deg som kunde på den ene siden (”Kunden”) og Move About AS på den andre siden (”MAAS”).

Informasjon om Move About AS:
Organisasjonsnummer:
991 905 421
Adresse:
Move About AS 
Postboks 2510 Solli 
0202 Oslo
Telefon:
958 07000
E-post:
kundeservice@moveabout.no

§ 2 KRAV TIL KUNDEN
Kunden må være ansatt i Atea eller godkjent av Atea, over 18 år, ha et gyldig førerkort i Norge (klasse B), og akseptere betingelsene i denne Avtalen.

Kunden kan registrere et Medlemskap i MAAS på http://atea.moveabout.no. Kunden plikter å oppgi korrekte opplysninger om navn, telefonnummer, e-postadresse, ansettelsesforhold.

Kunden kan bruke bilen i jobbsammenheng og privat.

§ 3 HVA INKLUDERER MEDLEMSKAPET
Medlemskap i MAAS gir Kunden rett til å leie elbil gjennom bestillingsportalen http://atea.moveabout.no. Som medlem vil Kunden få egen brukerprofil og en personlig kode som gir adgang til biler i MAAS sin bilflåte.

Medlemskap i MAAS er gratis og er en forutsetning for leie av elbilene.

§4 LEIEPRISER
Det er gratis for Kunden å leie bil fra Atea sin pool i jobbsammenheng.

Utenfor arbeidstid (kl 08 – 16), kan Kunden leie bil privat. Prisene for leie vil til enhver tid være tilgjengelig på http://atea.moveabout.no. MAAS og Kunden vil opprette betalingsavtale for privatleie.

§5 HVA INKLUDERER LEIEN
Leien inkluderer:
     • Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i § 10 FORSIKRINGSVILKÅR
     • Fri kjørelengde
     • 24-timers veiassistanse
     • Kundeservice på 958 07000

MAAS plikter å sørge for at reservert bil står klar til avhenting for bruker til avtalt tid og på avtalt sted. Kjøretøyet skal være i teknisk god og forskriftsmessig stand og være utstyrt med tilstrekkelig strøm på batteriet til brukers beregnede kjørelengde. Småskader og alminnelig slitasje må kunne påregnes, og kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende som mangler.

§6 AVHENTING OG LEVERING AV BIL
Kunden kan ikke leie bil uten å ha foretatt reservasjon på forhånd.

Før leieperioden begynner, vil Kunden motta en SMS fra MAAS med informasjon om hvilken bil er reservert. Deretter kan Kunden låse opp og starte bilen. Kunden er ansvarlig for å medbringe ladekabel fra utleiestasjon under leieperioden.

Ved levering plikter bruker å parkere bilen på en av de tilgjenglige plassene på den samme utleiestasjonen som bilen ble hentet ut fra. Når dette er gjort, skal bilen settes til lading med ladekabel og bilnøkkelen returneres til holderen i hanskerommet. Tilbakelevering anses for å ha skjedd når prosedyren i dette punktet er fulgt.

§ 7 KUNDENS BEHANDLING AV BILEN
Utleiebilen må kun kjøres av Kunden som utførte bestillingen.

Kunden plikter å sørge for alminnelig vedlikehold i leieperioden, og plikter å påse at bilen til enhver til er i forsvarlig kjørbar stand ihht varsellamper i bilen. Alminnelig vedlikehold innebærer varsellamper og å påse at dekk har tilstrekkelig lufttrykk. Dersom Kunden er i tvil om vedlikehold, kan spørsmål stilles til MAAS.

Kunden plikter å behandle bilen varsomt, og ikke påføre skader. Bilen skal leveres tilbake i samme stand som ved avhenting. Røyking og dyr er ikke tillatt i bilen.

Kunden må ikke benytte bilen til:
     • Kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel
     • Befordring av passasjer eller varer mot vederlag
     • Fremleie
     • Konkurranse, fartsprøver eller annen form for testkjøring
     • Kjøreopplæring eller øvelseskjøring
     • Sleping av annet kjøretøy

Kunden må ikke benytte bilen i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder:
     • Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter.
     • Frakt av flere passasjerer eller tyngre last enn bilen er registrert for.
     • På annen måte å benytte bilen i strid med vegtrafikklov, trafikkregler eller straffelovgivning.

Bilen kan ikke tas med ut av Norge uten skriftlig samtykke fra MAAS.

§ 8 KUNDENS ANSVAR FOR SKADER M.V. I LEIEPERIODEN
Kunden er ansvarlig for å betale offentlige bøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer der MAAS hefter solidarisk med bilfører i leieperioden. Dersom slike utgifter ikke betales av Kunden selv, legger MAAS på et administrasjonsgebyr på kr 200,- ved senere innkreving hos Kunden.

Kunden plikter å undersøke bilen for synlige skader eller mangler før bilen kjøres ut fra utleiestasjonen. Kunden taper sin rett til å gjøre mangel gjeldene dersom han/hun ikke innen leieperioden gir MAAS melding som angir hva slags mislighold det gjelder.

Likestilt med skader inntrådt i leieperioden, er skader som av Kunden anføres å ha oppstått forut for leieperioden, men som Kunden måtte ha oppdaget ved en alminnelig aktsom kontroll da bilen ble avhentet.

I avtalt leieperiode og frem til bilen er levert til utleiestasjon på korrekt måte, bærer Kunden det fulle ansvaret for bilen og bruken av denne. MAAS vil jevnlig kontrollere bilene for skader og registrere disse.

Kunden vil således være ansvarlig for alle skader som er inntrådt i leieperioden. Maksimal egenandel ved skade eller tyveri fremgår i § 10 FORSIKRINGSVILKÅR.

Ved leie av bil i jobbsammenheng:
     • dekkes egenandelen av Atea.
     • Atea er erstatningsansvarlig for ethvert tap som MAAS pådras, for eksempel til rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader eller skadeverk som er påført bilen i leieperioden, begrenset oppad til egenandel som fremgår i § 10 FORSIKRINGSVILKÅR. Ansvar som ikke dekkes av forsikring må i sin helhet dekkes av Atea.

Ved privatleie av bil:
     • skal Kunden selv dekke egenandelen ved skade.
     • Kunden er erstatningsansvarlig for ethvert tap som MAAS pådras, for eksempel til rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader eller skadeverk som er påført bilen i leieperioden, begrenset oppad til egenandel som fremgår i § 9 FORSIKRINGSVILKÅR. Ansvar som ikke dekkes av forsikring må i sin helhet dekkes av Kunden.

Dersom bruker har utvist forsett eller grov uaktsomhet, og ikke omstendighetene tilsier at det er grunnlag for lemping av ansvaret, er Kunden ansvarlig for skaden i sin helhet. Det samme gjelder for skader som ikke omfattes av forsikringsdekningen.

§ 9 KUNDENS PLIKTER VED SKADER
Alle skader, tekniske feil eller uhell skal av Kunden meldes omgående til MAAS ved å ringe 958 07000. Utenfor svaretid på 958 07000, vil Kunden få informasjon på svarer om hva man skal gjøre.

Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet. Kunden skal alltid utfylle fullstendig skademelding og ikke etterlate bilen uten korrekte sikkerhetsforanstaltninger. Utfylt skademelding skal omgående leveres til MAAS.

Dersom Kunden ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, er Kunden ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen.

§ 10 FORSIKRINGSVILKÅR
Følgende vilkår gjelder for forsikringen:
     • Forsikringen gjelder for Kunden som fører kjøretøyet i reservert leieperiode.
     • For at forsikringen skal gjelde må bruker være minimum 18 år og inneha gyldig førerkort.
     • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker.
     • Forsikringen er gyldig i Norge.
     • Egenandel ved skade er kr 5.000,-. Egenandel ved glasskade er kr 2.000,-.
     • Eventuell egenandel ved bruk i jobbsammenheng reise betales av Atea.
     • Eventuell egenandel ved privatleie betales av Kunden.
Forsikringen omfatter ikke:
     • Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landvei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen.
     • Skade som Kunden har voldt forsettlig.
     • Skade som Kunden har fremkalt ved grov uaktsomhet.
     • Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt mens Kunden er påvirket av berusede eller bedøvende middel.
     • Tap av arbeidsfortjeneste.

§ 11 OPPSIGELSE
Medlemskapet sies opp ved å ringe kundeservice på 958 07000 eller ved å sende e-post til kundeservice@moveabout.no

Kunden kan når som helst si opp medlemskapet.

§ 12 BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
All informasjon som innhentes benyttes til det formål å kunne tilby bildeling og behandles konfidensielt. MAAS vil bruke GPS-posisjonering for å lokalisere biler som ikke er returnert etter endt leieperiode, stjålet eller på annen måte forsvunnet, eller ved bedriftsinterne behov.

MAAS vil kunne behandle personopplysninger om Kunden for blant annet å oppfylle avtalen, utvikle og analysere tjenestene og aggregere data for statistiske formål. I tillegg kan Kunden ved registreringen frivillig gi samtykke til at MAAS kan sende markedsføringshenvendelser vedrørende tjenesten til Kundens registrerte e-postadresse, uten først å vaske mot det sentrale reservasjonsregisteret.

§ 13 ANSVARSBEGRENSNING
MAAS vil etterstrebe en god kvalitet på tjenesten til enhver tid.

Erstatning for tap som Kunden måtte lide som følge av mislighold kan kun kreves dersom MAAS har utvist forsett eller grov uaktsomhet eller det foreligger vesentlig kontraktsbrudd. Indirekte tap i næringsforhold, herunder driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn utleiebilen, kan kun kreves dersom tapet skyldes en forsettlig handling fra en av MAAS sine ansatte.

MAAS påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendeler som Kunden eller annen person har etterlatt eller oppbevart i bilen i leieperioden, eller etter tilbakelevering til MAAS.

Det ytes ingen refusjon eller erstatning ut over det som følger av ufravikelig lov. Dersom mangelen er vesentlig kan Kunden velge å heve denne Avtalen.

Alle reklamasjoner skal fremsettes innen rimelig tid.

§ 14 MISBRUK AV TJENESTEN
MAAS forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte medlemskap ved brudd på ovennevnte vilkår.

§ 15 KUNDESERVICE
Ved spørsmål om tjenesten, tekniske problemer eller klager og reklamasjon vedrørende MAAS tjenester eller betalinger skal disse rettes til MAAS Kundesenter ved å ringe 958 07000 eller sende e-post til kundeservice@moveabout.no. MAAS vil tilstrebe å gi tilbakemelding på henvendelser innen rimelig tid.

§ 16 ENDRINGER I VILKÅRENE
MAAS har rett til å endre vilkårene i denne avtalen. Dersom endringene er vesentlige, skal Kunden varsles minst 30 dager før endringen trer i kraft, med unntak av endringer som skyldes inngrep fra offentlige myndigheter på så kort varsel at denne fristen ikke lar seg overholde.

§ 17 ENDRINGER I BRUKEROPPLYSNINGER
Kunden skal straks varsle om endring av telefonnummer og andre forhold av betydning for medlemskapet enten ved å gå inn på "Min Side" på http://atea.moveabout.no eller ved melding til kundesenteret. Kunden er selv ansvarlig for gebyrer og kostnader som påløper som følge av at Kunden har oppgitt feil telefonnummer eller ikke varslet om endringer.

§ 18 TVISTER
Avtalen reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet, kan bringes inn for de ordinære domstoler. Som verneting vedtas Oslo tingrett / Oslo forliksråd.